Regulamin

I. Postanowienia wstępne regulaminu

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego lezeipachne.com.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym lezeipachne.com.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

4. Sklep Internetowy prowadzony i administrowany jest przez firmę:

LEŻĘ I PACHNĘ
Ul. Krzywa 8A/1
05 -822 Podkowa Leśna
NIP: 1181598153

t: + 48 600099522
email: sklep@lezeipachne.com.pl

zarejestrowaną przez Urząd Miasta w Grodzisku Mazowieckim i wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), dalej w treści regulaminu nazywana „Sklepem”, „Sklepem Internetowym” lub „Usługodawcą”.

5. Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego lezeipachne.com.pl jest sprzedaż detaliczna produktów wyposażenia i dekoracji wnętrz oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

7. Umowa sprzedaży pomiędzy usługodawcą a Klientem zawierana jest w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

8. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
KODEKS CYWILNY – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 121)
REGULAMIN – regulamin określający zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem www.lezeipachne.com.pl
KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego lezeipachne.com.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów

KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego lezeipachne.com.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
SPRZEDAWCA – Leżę i Pachnę Sylwia Nabywaniec z siedzibą w Podkowie Leśnej, pod adresem
ul. Irysowa 14, 05-807 Podkowa Leśna, NIP 1181598153

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę produktu
TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu Internetowego
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Leżę i Pachnę Sylwia Nabywaniec a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa zawarta na odległość oznacza umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 121), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1225) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

II. Procedura składania zamówień – zawarcie umowy sprzedaży

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego lezeipachne.com.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną sprzedawcy przez Klienta.

3. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

4. W sytuacji gdy towar nie jest dostępny w magazynie, sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

 

III. Płatności

1. Wszystkie ceny uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego lezeipachne.com.pl podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie.

2. Sklep przyjmuje płatności za pomocą:
a) serwis transferuj.pl
b) przelew bankowy
Dane do przelewu:
71 1020 1097 0000 7602 0108 0357/ PKO Bank Polski

Sylwia Nabywaniec
Ul. Krzywa 8A/1
05-822 Milanówek

3. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

4. Płatności za zamówiony towar należy dokonać tak, by należna kwota była zaksięgowana na koncie Sklepu Internetowego maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty należnej z tytułu zawarcia umowy sprzedaży w terminie o którym mowa powyżej, zamówienie uważa się za nieskuteczne a Sklep Internetowy nie przystąpi do jego realizacji.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 

IV. Realizacja dostawy towaru

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na terenie RP.

2. Dostawy realizowane są w dni robocze. Ceny przesyłki będą widoczne przy wyborze formy dostawy.

3. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą stanowiącą cenę zamówionych Produktów wraz z opłatą za przesyłkę, jeżeli taka jest należna Sprzedawcy.

4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by realizacja zamówień nie trwała dłużej niż 7 dni – chyba że strony ustaliły inaczej, w każdym przypadku realizacja zamówień (dostarczenie Towarów objętych zmówieniem) nie może trwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia.

5. Sprzedawca na życzenie dołącza rachunek do zamówienia.

6. Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego Produktu, Klient niezwłocznie, najpóźniej w terminie siedmiu dni od dnia złożenia zamówienia, zostanie o tym fakcie poinformowany i otrzyma zwrot wpłaconej już sumy pieniężnej. Jeżeli takie będzie wyraźne życzenie Klienta, Sprzedawca wskaże Klientowi termin przesyłki Produktu niedostępnego i jeżeli Klient wyraźnie zaakceptuje taki termin, zamówienie będzie uważane za ważne, a jedynie czas jego realizacji ulegnie zmianie stosownie do ustaleń. Możliwe jest również, na wyraźne życzenie Klienta, dokonanie innych ustaleń niż opisane powyżej.

 

V. Odstąpienia od umowy i zwroty

1.Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

2. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i woli zwrotu towaru należy wysłać w w/w terminie pod adres: Leżę i Pachnę Sylwia Nabywaniec, Irysowa 14, 05-807 Podkowa Leśna, lub pod adres e-mailowy: sklep@lezeipachne.com.pl

3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zwracany Towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sklepu przesyłką rejestrowaną (list polecony lub paczka).

4. Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w postaci kompletnej i nie będzie nosił śladów używania oraz nie będzie uszkodzony.

5. Zwrotowi nie podlegają Produkty wyczerpujące znamiona zamówień specjalnych, to jest szytych na zamówienie oraz spersonalizowanych wykonywanych przez Sklep. Produkt zyskuje status zamówienia specjalnego np. od momentu wyboru tkaniny przez Klienta, podania niestandardowych wymiarów czy też wyboru zapachu.

6. Po otrzymaniu zwrotu od Klienta, Sklep dokonuje weryfikacji stanu Produktów. W przypadku, gdy wymagania dotyczące zwrotu zostaną przez Klienta spełnione, w ciągu 14 dni roboczych Sklep dokona zwrotu wartości Zamówienia (wartość Produktów wraz z kosztami wysyłki, jaki uiścił Klient przy opłacaniu Zamówienia) na wskazany przez Klienta rachunek konta bankowego.

 

VI Reklamacje

1.Wszelkie reklamacje związane z Produktami zakupionymi w Sklepie powinny być składane pisemnie, na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 1 lub mailowo na adres wskazany w § 1 ust. 4., wraz z dowodem potwierdzającym zakup Produktu w Sklepie.

2. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Produkt zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad lub naprawiony, zgodnie z dyspozycją Klienta wskazaną w reklamacji, a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł, według własnego uznania, odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny Produktu lub żądać obniżenia ceny.

4.Sprzedawca dopuszcza odmienne, indywidualnie uzgodnione z Klientem, na wyraźne jego żądanie, sposoby załatwienia reklamacji po jej pozytywnym rozpatrzeniu.

5. Postanowienia ust. 2 do 4 nie dotyczą Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w ich przypadku znajdują zastosowanie przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy określone w Kodeksie cywilnym, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest ograniczona czasowo do 3 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

6. Klienci niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego są zobowiązaniu do sprawdzenia stanu Produktu oraz jego ilości przy odbiorze. Reklamacje Klientów niebędących konsumentami dotyczące ilości nie będą uwzględniane po upływie 7 dni od dnia otrzymania Produktu.

 

VII Postanowienia końcowe

1.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie sklepu internetowego lezeipachne.com.pl Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

3. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

· telefon: 600099522

· e-mail: sklep@lezeipachne.com.pl

pisemnie na adres: Leżę i Pachnę, Krzywa 8A/1, 05-822 Milanówek

4. Obecność informacji o produktach na stronie Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu lezeipachne.com.pl, w szczególności ich parametry techniczne, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. Różnice w wyglądzie danego produktu pomiędzy produktem widocznym na stronie internetowej Sklepu za pomocą komputera Klienta a produktem otrzymanym przez Klienta, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego produktu.

7. Sprzedający nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy.

8. Produkty w sklepie internetowym lezeipachne.com.pl są przygotowywane ręcznie i każdy z nich może różnić się od zdjęcia - nieznaczne różnice w odcieniach kolorów, wielkości etc.

9. Wszystkie produkty i nazwy na stronie Sklepu są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1410). Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, w tym do logo Leżę i Pachnę, a także od układu i kompozycji tych elementów przysługują Leżę i Pachnę Sylwia Nabywaniec. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Leżę i Pachnę Sylwia Nabywaniec.